Viac
Advokátska kancelária

Advokátska kancelária Borgulová & Péteriová

Advokatska kancelaria

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby takmer vo všetkých odvetviach práva v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Poskytovaním právnych služieb je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.

Našim cieľom je spokojnosť klienta. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, snažíme sa riešiť daný problém komplexne, hľadáme najvýhodnejšie alternatívy riešenia veci so zárukou maximálnej diskrétnosti. Vždy sa snažíme prispôsobiť klientovi a poskytnúť mu kvalitnú a rýchlu právnu pomoc. Náš prístup pri riešení právneho problému sa opiera o dôkladnú znalosť obchodných činností a potrieb klientov, čo nám umožňuje promptné, vhodné a efektívne riešenia konkrétnej veci.

Pri práci využívame moderné spôsoby komunikácie, ktoré znižujú náklady a urýchľujú vybavenie veci klienta ako napr. zaručený elektronický podpis. S úradmi verejnej správy pokiaľ je to možné komunikujeme výlučne elektronicky, čo zabezpečuje efektívnosť a hospodárnosť konania. Prostredníctvom elektronických podaní znižujeme náklady klienta pri právnych úkonoch so štátnou správou a súdmi (polovičné súdne poplatky a správne poplatky, pokiaľ to zákon umožňuje).

Naša kancelária poskytuje právne služby už od roku 1994. Ako spoločnosť Advokátska kancelária Borgulová & Péteriová s.r.o. vykonávame advokáciu od r. 2014, kde ako advokáti a spoločníci pôsobia: Mgr. Jana Borgulová a JUDr. Libuša Péteriová.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj práva našich klientov ako dotknutých osôb, ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou, ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr. Bližšie informácie v súlade s našou povinnosťou upravenou v čl. 13 a čl.14 GDPR týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete TU.

Advokáti

Mgr. Jana Borgulová - advokátka

Mgr. Jana Borgulová - advokátka

Mgr. Jana Borgulová absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2007. V advokátskej kancelárii JUDr. Libuše Péteriovej praxovala počas štúdia od roku 2003 a následne ako advokátska koncipientka od roku 2007. Ako advokátka je zapísaná v Slovenskej advokátskej komore od 1.7.2013 pod licenčným č. 6519.

Počas svojej praxe získala veľa skúseností najmä v občianskom práve – sporové veci a obchodnom práve pri riešením prípadov obchodných spoločností. Výrazné skúsenosti uplatňuje aj v oblasti rodinného práva a vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

JUDr. Libuša Péteriová – advokátka

JUDr. Libuša Péteriová – advokátka

JUDr. Libuša Péteriová absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1977. Po ukončení štúdia pôsobila 15 rokov ako podniková právnička v oblasti investičnej výstavby. Neskôr zastávala funkciu riaditeľky právneho odboru vo významnej poisťovni. V roku 1991 získala licenciu Slovenskej komory komerčných právnikov a od roku 1994 vykonávala samostatnú prax komerčnej právničky vo vlastnej kancelárii. Po zlúčení stavovských komôr v roku 2004, pokračuje vo svojej praxi ako advokátka pod licenčným č. 2545.

Zo svojej praxe má bohaté skúsenosti najmä v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva a s nimi súvisiacich odvetví.

Právne služby poskytujeme najmä v týchto oblastiach práva:

Občianske právo

 • Komplexné poradenstvo v občianskoprávnych vzťahoch vrátane zastupovania pred súdom, sporové nesporové, statusové veci.
 • Riešenie problémov v oblasti vlastníckeho práva, riešenie susedských vzťahov.
 • Riešenie zodpovednostných vzťahov vrátane náhrady škody.
 • Dedičskoprávne poradenstvo – spisovanie závetov a listín o vydedení.
 • Vypracúvanie a posudzovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, atď.).
 • Právne poradenstvo v oblasti poistenia.

Obchodné právo

 • Kompletné právne poradenstvo a služby pre podnikateľov a právnické osoby.
 • Zakladanie obchodných spoločností (podávanie návrhov do OR elektronickou za znížené 50% poplatky), ich zmeny a zánik vrátane likvidácie alebo konkurzu.
 • Vyhotovenie a posudzovanie obchodnoprávnych zmlúv.
 • Vymáhanie pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní.
 • Poradenstvo pri živnostenskom podnikaní.
 • Daňové poradenstvo, zastupovanie v daňovom konaní.

Rodinné právo

 • Rozvod manželstva.
 • Úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom.
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 • Úprava vyživovacích povinností.
 • Osvojenie dieťaťa.

Pracovné právo

 • Posudzovanie a vypracúvanie pracovných zmlúv.
 • Ukončenie pracovného pomeru – výpoveď, dohoda, okamžité skončenie.
 • Riešenie pracovnoprávnych sporov vrátane zastupovania pred súdom.
 • Vypracúvanie interných predpisov spoločnosti.
 • Právny audit pracovnoprávnych vzťahov.
 • Odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Pozemkové právo

 • Vypracovanie zmlúv pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a ich autorizácie – bez overenia podpisov pred notárom.
 • Kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, vecné bremená atď.
 • Právne poradenstvo pri riešení vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.
 • Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, podávané elektronicky za znížené 50% správne poplatky.
 • Zastupovanie pred súdmi a katastrálnymi úradmi.
 • Záložné právo pri prevode nehnuteľností.

Správne právo

 • Vypracúvanie správnych podaní - odvolaní voči rozhodnutiam správnych orgánov, vrátane zastupovania pred správnymi orgánmi, zastupovanie v správnom súdnictve.
 • Právna pomoc v priestupkovom konaní, v stavebnom konaní, v daňovom konaní a iné.
Advokátska kancelária
Borgulová & Péteriová s.r.o.


Farská 4, 949 01 Nitra
IČO: 46104020,
DIČ: 2023257302

Mgr. Jana Borgulová - advokátka
Mobil: 0911 813 300
Email: borgulova@advokat-nitra.sk

JUDr. Libuša Péteriová - advokátka
Mobil: 0905 405 334
Email: peteriova@advokat-nitra.sk